VARSITY LIONS PLAYOFF GAME 2 VS. LAKE OSWEGO 2016 - In Motion Sports Photography

VARSITY LIONS PLAYOFF GAME 2 VS. LAKE OSWEGO 2016